Frequentiediagram

Andere termen zijn: histogram en staafdiagram

Doel

Het evalueren van een reeks gegevens om te leren van de fundamentele eigenschappen en om te kunnen beoordelen of bepaalde conclusies getrokken kunnen worden. Het geeft snel een indruk van de verzamelde gegevens. Het laat zien hoe vaak een bepaalde waarde in een meting voorkomt en hoe de verdeling is van de verschillende waarden. Het geeft de tendens en de variabiliteit van een gegevensreeks.

Beschrijving

Frequentiediagrammen vertellen iets over de onderliggende verdeling van gegevens, die op hun beurt weer aangeven wat voor tests uitgevoerd kunnen worden en wijzen ook op potentiële verbetermogelijkheden. Te onderscheiden patronen zijn:

  • Een normale verdeling met data die min of meer symmetrisch zijn weergegeven rond de gemiddelde waarde.
  • Twee pieken (bimodaal) geeft meestal aan dat er twee verschillende paden door het proces lopen. De eisen van de demandorganisatie voor dit proces dienen bepaald te worden, onderzocht dient te worden wat het systematische verschil verklaard en de wegen naar beide paden dienen verbeterd en verschoven te worden richting de eisen.
  • Twee pieken (bimodaal) geven meestal aan dat er twee verschillende paden door het proces lopen. De eisen dienen wel bepaald te zijn. Onderzocht dient te worden wat het  verschil veroorzaakt. De geconstateerde paden dienen verbeterd en verschoven te worden richting de eisen.

Gebruik

  • Bepaal het aantal benodigde intervallen. Zie voor een indicatie de tabel..
  • Bepaal het type gegeven om te verzamelen. Zorg dat de gegevens meetbaar zijn (bijvoorbeeld tijd, lengte, snelheid, omvang en dergelijke).
  • Verzamel zo veel mogelijk meetbare gegevens over een bepaalde parameter of een bepaald onderwerp.
  • Tel het aantal waarden dat is verzameld.

Intervalindicatie frequentiediagram

Intervalindicatie frequentiediagram

  • Bepaal het bereik door de hoogste waarde te verminderen met de laagste waarde. Deze waarde is het bereik van de gegevensset.

Bepaal de intervalbreedte door het bereik van de reeks te delen door het aantal intervallen. Stel de gegevensreeks is 17 en er zijn 9 intervallen, dan is de intervalbreedte 1.88. Dit kan ofwel worden afgerond naar 1.9 of naar 2.0. Het is handig om frequenties te definiëren met een decimaal meer dan de gegevensverzameling.

Frequentiediagram - voorbeeld

Frequentiediagram – voorbeeld


Reageren niet meer mogelijk.

Supported by